تبلیغات
یک فعال فرهنگی افغانستان - 110 آرزوی من

یک فعال فرهنگی افغانستان

به امید ظهور حق
به نام خدا.
از روانشناسان بزرگی مثل آنتونی رابینز شنیدم كه یك فهرست از 110 آرزوی خودمان را تهیه كنیم و در راه رسیده به آنها تلاش كنیم و به هر یك از آنها كه رسیدیم علامت بگذاریم. من هم میخواهم همین كار را كنم.

الان كه این نوشته ها را مینویسم به بعضی از این آرزوها رسیدم پس جلویشان علامت موفق شدم را مینویسم.


فهرست 110 آرزوی من:

1 : آرزو دارم خدا را آنطور بشناسم كه به عشقش جان دهم و از ترسش جان پیدا كنم.

2: آرزو دارم در سپاه امام زمان باشم نه به عنوان یك فرد ساده بلكه به عنوان یك فرمانده.

3: آرزو دارم در كشور عزیزم افغانستان برای هموطنانم كه همه واقعآ مسلمان شده اند خدمت كنم.

4: آرزو دارم در كنار عزیزترینم كه به معنای واقعی آرامش قلبم است زندگی كنم.  در راه رسیدن

5: آرزو دارم خداوند  دوستانم را بهترین ها و بهترین ها را دوستانم قرار دهد.   در راه رسیدن

6:آرزو دارم به این مكان ها مسافرت و مدتی در آنجا زندگی كنم.

7: آرزو دارم خودم با دست های خودم نامه ببخش خائنین به مردم جهان را كه توبه كرده اند به دستشان بدهم.

8: آرزو دارم یك همچین اتومبیلی داشته باشم و با كسانی كه دوستشون دارم برم مسافرت اونم جاهایی كه در آزوی 6 نوشتم.
همه پیوندها