ای داد ز دست فلك شعبده باز
                                              شه زاده به ذلت و گدا زاده به ناز

نرگس ز برهنگی سرافكنده به زیر
                                                  صد پیرهن حریر پوشیده پیاز

افسوس كه نان پخته، خامان دارند
                                                 اسباب تمام، نا تمامان دارند

آنان كه به بردگی نمی ارزیدند
                                            اكنون چه كنیزان و غلامان دارند