روز قیامت او را در دشتی برهوت نگه می دارند؛ تا همه سم داران با سم شان و همه شاخ داران با شاخ شان که هیچ یک در بینشان بی شاخ و شاخ شکسته نیست او را پایمال کرده و شاخ بزنند.


سرویس مذهبی افکار نیوز- به گفته جابر انصاری: رسول خدا (ص) فرمود: هیچ صاحب شتر و گاو و گوسفندی نیست که حق آنها را ادا نکرده باشد؛ جز آنکه روز قیامت او را در دشتی برهوت نگه می دارند؛ تا همه سم داران با سم شان و همه شاخ داران با شاخ شان که هیچ یک در بینشان بی شاخ و شاخ شکسته نیست او را پایمال کرده و شاخ بزنند.

پرسیدم: ای رسول خدا حق این حیوان چیست؟ فرمود: نر آنها را برای تکثیر نسل در اختیار دیگران قرار دهد؛ شتر خود را به دیگران عاریه دهد؛ گاو و گوسفند را برای بهره برداری از شیر و گوشت و پشم آنها به دیگران بدهد؛ حیوانات شیردار را کنار آب بدوشد(آب کافی به آنها بدهد)؛شتر و مرکب را برای باربری و سواری در راه خدا استفاده کند(نه برای معصیت).این ها حقوق حیوانات است!!! حیوانات!!!! حیوانات!!!

منبع: http://vetnews.mihanblog.com