امام علی(ع): مراقب افكارت باش كه گفتارت میشود! مراقب گفتارت باش كه كردارت میشود! مراقب كردارت باش كه عادتت میشود! و مراقب عادتت باش كه سرنوشتت را شكل میدهد! ***** این یكی از بهترین و با ارزشترین سخنان مولاست! توجه كنید چه چیزی به افكارتان جهت میدهد