ای فرزند آدم من بی نیازی هستم كه نیازمند نمیشوم* مرا در آنچه به تو امر كرده ام,اطاعت كن; تا تو را آنچنان بی نیاز كنم كه نیازمند نشوی# ای فرزند آدم من زنده ای هستم كه نمیمیرم* مرا در آنچه به تو امر كرده ام,اطاعت كن; تا تو را زندگی ای بخشم كه نمیری# ای فرزند آدم من به هرچه میگویم(باش) میشود* مرا در آنچه به تو امر كرده ام,اطاعت كن; تا تو را چنان قرار دهم كه به هرچه بگویی (باش) بشود#