در محبت چون آفتاب باش! چون به علف هرز و گل به یك اندازه محبت میكند.