بگذار نگاهت تازه چینی بكند اندیشه تو فرا گزینی بكند اما مگذار هر كه از راه رسید نشناخته با تو همنشینی بكند