به نام نامی حق.

این روزها هركسی به چیزی افتخار میكنه. یكی به وطن یكی به دین یكی به مذهب و ... .

با خودم فكر كردم من به چی افتخار میكنم؟من به مسلمان بودنم افتخار نمی كنم.... * چون مسلمان زیاد است و فرقی با آنها ندارم كه به آن افتخار كنم*

من به افغانی بودنم افتخار نمی كنم ...  .  * چون افغانی زیاد است و فرقی با آنها ندارم كه به آن افتخار كنم*

من به داشتن دوستان خوب افتخار نمیكنم ... * چون كسانی هستند كه بهتر از دوستان من دارند *

من به داشتن خدایی مهربان و دلسوز افتخار نمیكنم ... * چون این همان خدای همه ی موجودات هست*

من به توانایی هایم افتخار نمی كنم ....... * چون هر چه بوده لطف خداست و خیلی ها توانایی های مرا دارند*

و .... .

من فقط به یك چیز افتخار میكنم و آن اینكه به اینها و امثال اینها افتخار نمیكنم.


                                                                                                                                       قـــقــــنــــــو س